Neem contact met ons op via 0181-850861 of info@jltcases.nl
Neem contact op

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten door ons gedaan resp. aangedaan met derden, verder te noemen: afnemer.

1.2 Afwijkende voorwaarden, die de afnemer hanteert en die strijdig zijn met deze voorwaarden en/of anders luiden binden ons niet.

2. Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen 4 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen zijn echter nooit langer geldig dan een maand, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard, resp. hebben bevestigd. De opdracht- bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen evenals (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor leveringen waarvoor geen offerte c.q. opdrachtbevestiging werd verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

4. Levering/levertijd

4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke worden gesteld en dient haar een redelijke termijn te worden gegund waarbinnen geleverd dient te worden.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn.

4.3 De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.4 In geval van retourzending, om welke reden dan ook, zijn de daarmee gemoeide kosten, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de afnemer, terwijl ook dan de producten reizen voor risico van de afnemer. Eerst na de daadwerkelijke ontvangst van de producten is een retourzending voltooid.

5. Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

5.2 Gehanteerde prijzen luiden in Nederlandse valuta, exclusief omzetbelasting, invoerrechten en vervoerskosten, tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken.

5.3 Indien wij met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomen, zijn wij gerechtigd tot verhoging van de prijs: wij mogen prijsverhogingen in de rechten en accijnzen, arbeidslonen, valutawijzigingen en andere kostprijsverhogende omstandigheden doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

6. Betalingscondities

6.1 Betaling dient te geschieden à contant, tenzij wij met de afnemer een (andere) betalingstermijn zijn overeengekomen, in welk geval betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn. Na het verstrijken van deze termijn is de afnemer in verzuim, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is: de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

6.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.3 Betaling dient uitsluitend te geschieden op de daartoe door ons aangegeven wijze en aan het door ons aangewezen adres.

6.4 Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ons op welke manier dan ook te verrekenen.

6.5 Iedere betaling door de afnemer strekt in de eerste plaats ter afdoening van kosten en dan van rente, vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur. Wij zin te allen tijde, ook na het tot stand komen van een overeenkomst, gerechtigd (nadere) zekerheden te verlangen voor een juiste nakoming van de verplichtingen door de afnemer. Worden deze zekerheden niet verstrekt dan hebben wij het recht om de met de afnemer gesloten overeenkomst(en) als ontbonden te beschouwen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn dan wel, te onzer keuze, de uitvoering daarvan op te schorten totdat die zekerheden zijn gesteld.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de opdrachtgever geheel aan zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen rente en kosten, heeft voldaan terzake deze zaken.

8. Klachten/Garantie

8.1 Van alle door ons geleverde zaken geldt, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk is overeengekomen, de garantietermijn die door de producent van de zaken wordt verleend.

8.2 Indien tijdens de in lid 1. bedoelde periode, de zaak een ontwerp-, materiaal-, of fabricagefout vertoont heeft de afnemer recht op herstel van de zaak, zulks met inachtneming van het herstel op bezwaren stuit. De afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak blijkens onze expertise niet mogelijk is.

8.3 Voor eventuele schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde zijn wij gedurende 3 maanden vanaf het tijdstip van levering aansprakelijk, welke aansprakelijkheid beperkt is tot de factuurwaarde van het geleverde. De voldoening van enige andere schade vergoeding, in welke vorm ook, zijn wij nimmer gehouden.

8.4 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van normale slijtage door gebruik of een onjuiste behandeling van het geleverde. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan het laten uitvoeren van reparaties door derden, zaken die door de afnemer veranderd of bewerkt zijn.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De schade aan de geleverde zaak, die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen en/of nalaten komt voor vergoeding door ons in aanmerking. Aan ons is in ieder geval niet toerekenbaar schade geleden door de afnemer en/of derden als gevolg van het uitblijven van levering door ons als gevolg van:

- niet, niet deugdelijk of niet tijdige levering door onze toe-leveranciers;
- ziekte van personeel;
- gebreken in hulp- of transportmiddel;
- brand;
- werkstaking;
- verkeersbelemmering;
- overheidsmaatregelen;
- oorlog of andere onlusten

9.2 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ons personeel of hulpmiddelen, waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld. In verband met door ons gegeven adviezen, die naar beste weten worden verstrekt, kan de afnemer geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade door afnemer en/of derden geleden, dan bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade hoe ook genaamd en van welke aard ook, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant. Wij zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de goederen ten gevolge waarvan de afnemer schade heeft geleden. Het hier onder ad 9 gestelde laat onverlet het onder ad 8 gestelde met betrekking tot klachten en garantie.

10. Risico/transport

10.1 Vanaf het moment van aflevering van zaken door ons, zijn de goederen voor risico van de afnemer, ook al zijn ze nog ons eigendom, derhalve ook indien de zaken aan de afnemer voor een vastgestelde periode op proef ter beschikking zijn gesteld. Indien bij aankomst van zaken blijkt dat deze zijn beschadigd is de afnemer verplicht, alvorens deze goederen in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, bij gebreke waarvan anderzijds geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

11 Industriële eigendom

11.1 Alle door ons verstekte tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichtsopgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door ons aan de afnemer verstrekte informatie, blijven ons eigendom, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteurs-modellen en octrooirechten. Behoudens onder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming is het de afnemer verboden deze informatie te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken danwel ter beschikking stellen.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13. Geschillen

13.1 Alle geschillen zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wettelijk bepalingen dit toestaan.

13.2 Het in lid 1. bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

14. Wijzigingen van voorwaarden

14.1 Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van kracht op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld jegens de wederpartij in zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

JLT Cases is een onderdeel van JLT Audiovisual.
gevestigd te:
Ruigendijk 4 b
3234 LC Tinte